بازارها

$ USD
0
صفحه بعدی
ارزقیمتتغییرات
روزانه
تغییرات
یکماهه
حجم معاملات روزانهنمودار هفت روزهمعامله
$ 19,467,75
646,233,846 تومان
3,16%3,20%$ 25,445,149,081,00معامله
$ 1,324,54
43,968,405 تومان
2,94%15,36%$ 9,096,758,727,00معامله
$ 1,00
33,204 تومان
0,01%0,01%$ 31,393,428,598,00معامله
$ 1,00
33,204 تومان
0,08%0,12%$ 3,611,088,170,00معامله
$ 282,20
9,367,512 تومان
3,80%6,85%$ 780,467,796,00معامله
$ 0,519053
17,230 تومان
4,22%60,71%$ 2,193,707,845,00معامله
$ 1,00
33,237 تومان
0,01%0,06%$ 5,866,979,621,00معامله
$ 0,424940
14,106 تومان
1,23%8,50%$ 375,375,792,00معامله
$ 32,89
1,091,748 تومان
2,64%6,31%$ 670,858,357,00معامله
$ 0,061894
2,055 تومان
3,33%4,71%$ 316,863,652,00معامله
$ 6,29
208,853 تومان
1,49%8,68%$ 183,909,666,00معامله
$ 0,000011
0 تومان
2,52%8,50%$ 165,901,600,00معامله
$ 1,00
33,198 تومان
0,08%0,04%$ 390,821,032,00
$ 0,828518
27,503 تومان
1,70%0,94%$ 255,244,185,00معامله
$ 1,315,74
43,676,210 تومان
2,99%12,33%$ 4,181,348,00
$ 0,062538
2,076 تومان
0,15%2,62%$ 292,488,720,00معامله
$ 6,76
224,459 تومان
2,19%15,59%$ 135,367,296,00معامله
$ 16,81
558,159 تومان
2,27%7,87%$ 155,518,248,00معامله
$ 19,437,10
645,216,476 تومان
3,40%2,90%$ 147,066,495,00
$ 15,59
517,650 تومان
0,47%9,32%$ 12,585,915,00
$ 4,12
136,800 تومان
2,37%19,90%$ 1,492,962,00
$ 12,84
426,339 تومان
2,64%8,61%$ 238,075,768,00معامله
$ 7,64
253,679 تومان
1,28%14,11%$ 351,612,513,00معامله
$ 27,38
908,793 تومان
2,39%21,29%$ 261,745,455,00معامله
$ 52,62
1,746,862 تومان
2,86%2,97%$ 279,022,455,00معامله
$ 24,37
808,849 تومان
1,61%5,23%$ 99,523,614,00معامله
$ 0,122304
4,060 تومان
1,69%22,19%$ 126,450,789,00معامله
$ 3,54
117,542 تومان
3,21%13,26%$ 110,500,183,00معامله
$ 0,106603
3,539 تومان
3,33%5,18%$ 20,419,744,00
$ 145,02
4,813,916 تومان
0,16%0,37%$ 106,152,798,00معامله
$ 0,337872
11,216 تومان
4,14%18,02%$ 98,832,838,00معامله
$ 116,49
3,866,938 تومان
3,58%3,19%$ 487,758,205,00معامله
$ 0,000286
9 تومان
1,55%25,00%$ 368,291,141,00معامله
$ 137,86
4,576,175 تومان
0,88%52,05%$ 25,844,410,00معامله
$ 1,68
55,783 تومان
1,78%6,12%$ 22,000,084,00معامله
$ 0,023119
767 تومان
2,16%0,34%$ 50,924,360,00معامله
$ 5,15
171,001 تومان
0,69%19,36%$ 92,221,170,00معامله
$ 5,45
180,962 تومان
1,87%2,98%$ 68,703,959,00معامله
$ 5,93
196,900 تومان
1,93%5,03%$ 23,964,975,00معامله
$ 0,069983
2,323 تومان
2,15%5,22%$ 12,320,748,00
$ USD
0
صفحه بعدی
ارزقیمتتغییرات
روزانه
معامله
$ 19,467,75
646,233,846 تومان
3,16%معامله
$ 1,324,54
43,968,405 تومان
2,94%معامله
$ 1,00
33,204 تومان
0,01%معامله
$ 1,00
33,204 تومان
0,08%معامله
$ 282,20
9,367,512 تومان
3,80%معامله
$ 0,519053
17,230 تومان
4,22%معامله
$ 1,00
33,237 تومان
0,01%معامله
$ 0,424940
14,106 تومان
1,23%معامله
$ 32,89
1,091,748 تومان
2,64%معامله
$ 0,061894
2,055 تومان
3,33%معامله
$ 6,29
208,853 تومان
1,49%معامله
$ 0,000011
0 تومان
2,52%معامله
$ 1,00
33,198 تومان
0,08%
$ 0,828518
27,503 تومان
1,70%معامله
$ 1,315,74
43,676,210 تومان
2,99%
$ 0,062538
2,076 تومان
0,15%معامله
$ 6,76
224,459 تومان
2,19%معامله
$ 16,81
558,159 تومان
2,27%معامله
$ 19,437,10
645,216,476 تومان
3,40%
$ 15,59
517,650 تومان
0,47%
$ 4,12
136,800 تومان
2,37%
$ 12,84
426,339 تومان
2,64%معامله
$ 7,64
253,679 تومان
1,28%معامله
$ 27,38
908,793 تومان
2,39%معامله
$ 52,62
1,746,862 تومان
2,86%معامله
$ 24,37
808,849 تومان
1,61%معامله
$ 0,122304
4,060 تومان
1,69%معامله
$ 3,54
117,542 تومان
3,21%معامله
$ 0,106603
3,539 تومان
3,33%
$ 145,02
4,813,916 تومان
0,16%معامله
$ 0,337872
11,216 تومان
4,14%معامله
$ 116,49
3,866,938 تومان
3,58%معامله
$ 0,000286
9 تومان
1,55%معامله
$ 137,86
4,576,175 تومان
0,88%معامله
$ 1,68
55,783 تومان
1,78%معامله
$ 0,023119
767 تومان
2,16%معامله
$ 5,15
171,001 تومان
0,69%معامله
$ 5,45
180,962 تومان
1,87%معامله
$ 5,93
196,900 تومان
1,93%معامله
$ 0,069983
2,323 تومان
2,15%