بازارها

$ USD
0
صفحه بعدی
ارزقیمتتغییرات
روزانه
تغییرات
یکماهه
حجم معاملات روزانهنمودار هفت روزهمعامله
$ 23,112,19
1,040,116,590 تومان
1,00%39,06%$ 32,29 Bمعامله
$ 1,587,35
71,435,204 تومان
0,74%32,17%$ 7,36 Bمعامله
$ 1,00
45,060 تومان
0,03%0,02%$ 40,80 Bمعامله
$ 1,00
45,060 تومان
0,07%0,00%$ 2,67 Bمعامله
$ 312,45
14,061,336 تومان
0,54%27,98%$ 641,55 Mمعامله
$ 0,403632
18,165 تومان
2,52%19,01%$ 1,14 Bمعامله
$ 0,999727
44,991 تومان
0,20%0,15%$ 8,85 Bمعامله
$ 0,388334
17,476 تومان
3,83%55,33%$ 482,67 Mمعامله
$ 0,095344
4,291 تومان
1,59%35,65%$ 1,90 Bمعامله
$ 1,11
49,967 تومان
0,89%45,45%$ 439,27 Mمعامله
$ 37,69
1,696,165 تومان
0,50%37,04%$ 24,53 M
$ 23,84
1,072,707 تومان
1,66%138,94%$ 609,11 Mمعامله
$ 1,581,74
71,183,120 تومان
0,58%33,48%$ 195,83 M
$ 6,26
281,794 تومان
0,27%43,23%$ 209,16 Mمعامله
$ 96,57
4,345,748 تومان
2,22%36,43%$ 885,62 Mمعامله
$ 0,000012
1 تومان
0,39%45,07%$ 333,27 Mمعامله
$ 19,59
881,394 تومان
0,38%80,22%$ 394,32 Mمعامله
$ 0,062409
2,809 تومان
0,34%13,70%$ 346,23 Mمعامله
$ 0,999827
44,995 تومان
0,12%0,09%$ 158,30 M
$ 6,59
296,649 تومان
0,64%25,77%$ 82,81 Mمعامله
$ 23,046,17
1,037,145,600 تومان
0,56%39,40%$ 94,73 M
$ 13,38
602,301 تومان
1,01%41,34%$ 146,17 Mمعامله
$ 6,96
313,304 تومان
0,61%23,73%$ 222,17 Mمعامله
$ 2,31
103,985 تومان
0,20%0,55%$ 32,11 M
$ 3,56
160,253 تومان
0,66%1,03%$ 587,08 K
$ 177,30
7,978,909 تومان
0,63%19,28%$ 100,48 Mمعامله
$ 21,63
973,224 تومان
0,32%37,06%$ 138,81 Mمعامله
$ 16,60
747,249 تومان
3,20%370,68%$ 476,24 M
$ 134,44
6,050,016 تومان
0,56%39,13%$ 189,86 Mمعامله
$ 0,090467
4,071 تومان
0,26%24,44%$ 59,71 Mمعامله
$ 5,91
266,039 تومان
0,02%53,04%$ 144,42 Mمعامله
$ 143,27
6,447,498 تومان
1,46%35,58%$ 27,18 Mمعامله
$ 0,079179
3,563 تومان
1,29%39,14%$ 16,05 M
$ 5,24
235,879 تومان
2,19%68,52%$ 156,12 Mمعامله
$ 2,31
103,985 تومان
0,40%81,07%$ 164,36 Mمعامله
$ 2,15
96,782 تومان
3,21%99,86%$ 100,35 Mمعامله
$ 0,240449
10,821 تومان
0,46%35,05%$ 69,61 Mمعامله
$ 5,98
269,190 تومان
4,61%48,81%$ 48,65 Mمعامله
$ 0,023162
1,042 تومان
0,59%44,35%$ 58,07 Mمعامله
$ 0,064697
2,912 تومان
1,08%69,18%$ 34,76 Mمعامله
$ USD
0
صفحه بعدی
ارزقیمتتغییرات
روزانه
معامله
$ 23,112,19
1,040,116,590 تومان
1,00%معامله
$ 1,587,35
71,435,204 تومان
0,74%معامله
$ 1,00
45,060 تومان
0,03%معامله
$ 1,00
45,060 تومان
0,07%معامله
$ 312,45
14,061,336 تومان
0,54%معامله
$ 0,403632
18,165 تومان
2,52%معامله
$ 0,999727
44,991 تومان
0,20%معامله
$ 0,388334
17,476 تومان
3,83%معامله
$ 0,095344
4,291 تومان
1,59%معامله
$ 1,11
49,967 تومان
0,89%معامله
$ 37,69
1,696,165 تومان
0,50%
$ 23,84
1,072,707 تومان
1,66%معامله
$ 1,581,74
71,183,120 تومان
0,58%
$ 6,26
281,794 تومان
0,27%معامله
$ 96,57
4,345,748 تومان
2,22%معامله
$ 0,000012
1 تومان
0,39%معامله
$ 19,59
881,394 تومان
0,38%معامله
$ 0,062409
2,809 تومان
0,34%معامله
$ 0,999827
44,995 تومان
0,12%
$ 6,59
296,649 تومان
0,64%معامله
$ 23,046,17
1,037,145,600 تومان
0,56%
$ 13,38
602,301 تومان
1,01%معامله
$ 6,96
313,304 تومان
0,61%معامله
$ 2,31
103,985 تومان
0,20%
$ 3,56
160,253 تومان
0,66%
$ 177,30
7,978,909 تومان
0,63%معامله
$ 21,63
973,224 تومان
0,32%معامله
$ 16,60
747,249 تومان
3,20%
$ 134,44
6,050,016 تومان
0,56%معامله
$ 0,090467
4,071 تومان
0,26%معامله
$ 5,91
266,039 تومان
0,02%معامله
$ 143,27
6,447,498 تومان
1,46%معامله
$ 0,079179
3,563 تومان
1,29%
$ 5,24
235,879 تومان
2,19%معامله
$ 2,31
103,985 تومان
0,40%معامله
$ 2,15
96,782 تومان
3,21%معامله
$ 0,240449
10,821 تومان
0,46%معامله
$ 5,98
269,190 تومان
4,61%معامله
$ 0,023162
1,042 تومان
0,59%معامله
$ 0,064697
2,912 تومان
1,08%معامله