بازارها

$ USD
0
صفحه بعدی
ارزقیمتتغییرات
روزانه
تغییرات
یکماهه
حجم معاملات روزانهنمودار هفت روزهمعامله
$ 26,256,03
1,308,250,160 تومان
0,03%0,99%$ 6,71 Bمعامله
$ 1,587,23
79,086,112 تومان
0,35%3,67%$ 5,39 Bمعامله
$ 0,999841
49,819 تومان
0,04%0,02%$ 14,94 Bمعامله
$ 210,03
10,464,905 تومان
0,55%2,88%$ 265,01 Mمعامله
$ 0,503003
25,063 تومان
0,42%3,81%$ 759,48 Mمعامله
$ 0,999639
49,809 تومان
0,05%0,06%$ 3,08 Bمعامله
$ 1,585,51
79,000,886 تومان
0,21%3,65%$ 8,43 M
$ 0,245969
12,256 تومان
0,50%5,63%$ 112,85 Mمعامله
$ 0,060908
3,035 تومان
0,17%2,97%$ 123,44 Mمعامله
$ 19,33
962,909 تومان
0,38%5,02%$ 170,51 Mمعامله
$ 0,084387
4,205 تومان
0,82%8,84%$ 191,88 Mمعامله
$ 2,13
106,159 تومان
3,05%44,92%$ 24,87 M
$ 4,07
202,849 تومان
1,55%9,70%$ 101,69 Mمعامله
$ 0,520407
25,930 تومان
1,10%5,07%$ 134,37 Mمعامله
$ 64,39
3,208,201 تومان
0,41%1,03%$ 206,93 Mمعامله
$ 0,000007
0 تومان
0,77%9,63%$ 68,79 Mمعامله
$ 26,238,03
1,307,353,040 تومان
0,07%0,85%$ 60,66 M
$ 7,48
372,803 تومان
4,22%24,77%$ 293,78 Mمعامله
$ 210,50
10,488,330 تومان
2,16%10,55%$ 115,73 Mمعامله
$ 0,999496
49,802 تومان
0,03%0,07%$ 122,97 M
$ 3,78
188,395 تومان
2,13%0,78%$ 185,92 K
$ 0,998450
49,749 تومان
0,01%0,07%$ 148,44 Mمعامله
$ 4,28
213,315 تومان
0,22%7,61%$ 51,76 Mمعامله
$ 8,97
447,065 تومان
2,31%11,19%$ 103,23 Mمعامله
$ 0,112320
5,597 تومان
0,59%6,99%$ 49,30 Mمعامله
$ 143,99
7,174,468 تومان
0,04%0,22%$ 44,71 Mمعامله
$ 42,96
2,140,628 تومان
0,65%0,16%$ 2,12 M
$ 0,998941
49,774 تومان
0,14%0,10%$ 1,01 Bمعامله
$ 15,18
756,571 تومان
0,27%4,35%$ 50,82 Mمعامله
$ 7,05
351,372 تومان
0,45%1,44%$ 94,76 Mمعامله
$ 0,050288
2,506 تومان
0,16%15,21%$ 24,48 Mمعامله
$ 3,21
159,986 تومان
0,66%1,38%$ 49,30 Mمعامله
$ 2,98
148,523 تومان
1,36%16,07%$ 15,24 Mمعامله
$ 5,62
280,101 تومان
0,14%1,86%$ 226,63 M
$ 0,050399
2,511 تومان
0,42%1,36%$ 5,18 M
$ 1,47
73,265 تومان
0,22%8,21%$ 18,60 Mمعامله
$ 87,76
4,372,962 تومان
1,07%15,05%$ 14,28 Mمعامله
$ 0,392602
19,562 تومان
1,02%9,67%$ 19,22 M
$ 0,016694
832 تومان
0,03%5,28%$ 29,74 Mمعامله
$ 1,319,56
65,749,426 تومان
3,11%27,26%$ 48,94 Mمعامله
$ USD
0
صفحه بعدی
ارزقیمتتغییرات
روزانه
معامله
$ 26,256,03
1,308,250,160 تومان
0,03%معامله
$ 1,587,23
79,086,112 تومان
0,35%معامله
$ 0,999841
49,819 تومان
0,04%معامله
$ 210,03
10,464,905 تومان
0,55%معامله
$ 0,503003
25,063 تومان
0,42%معامله
$ 0,999639
49,809 تومان
0,05%معامله
$ 1,585,51
79,000,886 تومان
0,21%
$ 0,245969
12,256 تومان
0,50%معامله
$ 0,060908
3,035 تومان
0,17%معامله
$ 19,33
962,909 تومان
0,38%معامله
$ 0,084387
4,205 تومان
0,82%معامله
$ 2,13
106,159 تومان
3,05%
$ 4,07
202,849 تومان
1,55%معامله
$ 0,520407
25,930 تومان
1,10%معامله
$ 64,39
3,208,201 تومان
0,41%معامله
$ 0,000007
0 تومان
0,77%معامله
$ 26,238,03
1,307,353,040 تومان
0,07%
$ 7,48
372,803 تومان
4,22%معامله
$ 210,50
10,488,330 تومان
2,16%معامله
$ 0,999496
49,802 تومان
0,03%
$ 3,78
188,395 تومان
2,13%
$ 0,998450
49,749 تومان
0,01%معامله
$ 4,28
213,315 تومان
0,22%معامله
$ 8,97
447,065 تومان
2,31%معامله
$ 0,112320
5,597 تومان
0,59%معامله
$ 143,99
7,174,468 تومان
0,04%معامله
$ 42,96
2,140,628 تومان
0,65%
$ 0,998941
49,774 تومان
0,14%معامله
$ 15,18
756,571 تومان
0,27%معامله
$ 7,05
351,372 تومان
0,45%معامله
$ 0,050288
2,506 تومان
0,16%معامله
$ 3,21
159,986 تومان
0,66%معامله
$ 2,98
148,523 تومان
1,36%معامله
$ 5,62
280,101 تومان
0,14%
$ 0,050399
2,511 تومان
0,42%
$ 1,47
73,265 تومان
0,22%معامله
$ 87,76
4,372,962 تومان
1,07%معامله
$ 0,392602
19,562 تومان
1,02%
$ 0,016694
832 تومان
0,03%معامله
$ 1,319,56
65,749,426 تومان
3,11%معامله